• A出入口建筑: 中国儿童艺术剧院 , 全国妇联 , 中纺大厦 , 东单电话局
  • A出入口公交 106 , 108 , 111 , 108 , 111 , 116 , 10 , 20 , 37 , 4 , 52 , 728
  • C出入口建筑:华夏银行,北京市邮政管理局
  • C出入口公交 10 , 37 , 39
  • B出入口建筑:中国儿童艺术剧院 , 全国妇联,中纺大厦,东单电话局
  • B出入口公交 337 , 389, 621, 622, 728, 817,
  • D出入口建筑:华夏银行,北京市邮政管理局
  • D出入口公交 4 , 52 , 728 , 110 , 116