• A出入口建筑 东四邮局 , 中国民用航空总局
  • A出入口公交 116 , 106 , 684 , 685
  • C出入口建筑 朝阳门内大街 , 朝阳门医院 , 广东发展银行
  • C出入口公交 101 , 109 , 810 , 846 , 112电车 , 106 , 11 , 110 , 685 , 420
  • B出入口建筑 国务院新闻办 , 市外交人员服务局
  • B出入口公交 101 , 109 , 810 , 846 , 112电车 , 106 , 11 , 110 , 685 , 420
  • D出入口建筑 东四南大街 , 市一六六中 , 东四清真寺
  • D出入口公交 116 , 106 , 684 , 685