• A出入口建筑: 长安大戏院 , 中国社会科学院
  • A出入口公交 907 , 1 , 4, 37, 908, 52 103 122 703 802 43
  • C出入口建筑:古观像台 , 中华人民共和国海关总署
  • C出入口公交1 , 4 , 37, 52, 103, 122, 802 43
  • B出入口建筑: 北京国际俱乐部
  • B出入口公交 1 , 4, 43, 120, 802,