• A出入口建筑 南三环中路 , 金容苑 , 恒松园
  • A出入口公交 7 , 17 , 43 , 39 , 654 , 705 , 51 , 300 , 368 , 723 , 741
  • D出入口建筑 南三环中路 , 同仁园 , 农业银行
  • D出入口公交 17 , 51 , 368 , 434 , 300 , 627 , 654 , 826 , 741 , 927
  • B出入口建筑 南三环东路 , 铁匠营工人文化宫 , 东铁匠营医院
  • B出入口公交 117 , 12 , 51 , 654 , 741 , 运通107 , 运通202