• A出入口建筑:海淀南路 , 海淀医院
  • A出入口公交 302 , 630 , 367, 307, 394, 671, 304, 361, 386, 851
  • C出入口建筑:苏州街 , 人民大学北路
  • C出入口公交 26 , 367 , 361, 304, 386 , 307 , 630, 851, 704,
  • B出入口建筑: 第三极书局 , 盛捷中关村公寓 , 北京市信息管理学校 , 海兴大厦 , 亿方大厦
  • B出入口公交 26 , 394 , 304, 307, 361,367,671,630,386,394,302
  • D出入口建筑:中关村大街 , 当代商场
  • D出入口公交 26 , 361 , 367 , 944