• A出入口建筑: 东方广场
  • A出入口公交 104 , 104快 , 803, 20, 37, 120, 420, 1, 4, 52, 728
  • C出入口建筑:国家纺织局 , 中国轻工业联合会 , 中国人民对外友好协会
  • C出入口公交 103 , 802
  • B出入口建筑:对外贸易部 , 经济合作部
  • B出入口公交 10 , 20, 37, 54, 120, 420, 1, 4, 52