• A出入口建筑: 地铁客运公司
 • A出入口公交 982 , 809, 740, 983, 751
 • C1出入口建筑:中国人民解放军总医院
 • C1出入口公交 370 , 373 , 620 , 817
 • C2出入口建筑:四环中路
 • C2出入口公交 370 , 373 , 620 , 817
 • B1出入口建筑: 复兴路
 • B1出入口公交 337 , 370, 373, 620, 624, 728, 817
 • B2出入口建筑: 四环中路
 • B2出入口公交 982, 809, 740, 751
 • D1出入口建筑:国都证券复兴路营业部 , 市中西医综合病院
 • D1出入口公交 740 , 982 , 809 , 751
 • D1出入口建筑:国都证券复兴路营业部 , 市中西医综合病院
 • D1出入口公交 740 , 982 , 809 , 751