• A出入口建筑: 西单文化广场
  • A出入口公交 1 , 4 , 22, 37, 52, 728
  • B出入口建筑: 西单文化广场
  • B出入口公交 1 , 4 , 22, 37, 52, 728
  • C出入口建筑:民航营业大厦
  • C出入口公交1 , 4 , 22, 37, 52, 728 10
  • D出入口建筑:国家电网总公司
  • D出入口公交 1 , 4 , 22, 37, 52, 728 10 802
  • E出入口建筑:北京首都时代广场 , 北京长安饭店
  • E出入口公交 1 , 4 , 22, 37, 52, 728 10 802 15 , 47, 102, 105, 109, 603, 808, 826,